رویه های ارسال سفارش

ارسال سفارش مشتریان محترم غالبا از طریق اداره پست و یا شرکت تیپاکس صورت میپذیرد . در صورت هماهنگی قبلی این ارسال برای شهر تهران میتواند از طریق انواع پیک انجام پذیرد .