رویه بازگرداندن کالا

لطفا به محض دریافت کالای معیوب ضمن تماس با مسئول فروش فروشگاه طهرانی نسبت به عودت آن اقدام فرمایید .