روش های پرداخت

روش پرداخت به صورت انلاین بوده و فروشگاه طهرانی از انجام سفارشات بدون پرداخت و یا به شکل پرداخت حضوری معذوریت دارد.